hfws_sections_srgradations

Last modified at 15/02/2023 18:19 by vssuser

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ​​​

​​​ಶುಶ್ರೂಷಕ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನೌಕರರ ಇವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31/12/2022 ರಲ್ಲಿದ್ದ೦ತೆ).
​​​ಸಹಾಯಕ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31/12/2022 ರಲ್ಲಿದ್ದ೦ತೆ)
​​​ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
​​​ವಾಹನ ಚಾಲನ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
​​​ಸಹಾಯಕ ಅಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 01.02.2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ (ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ)
​​​ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ:31.01.2023 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
​​​ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ:31.01.2023 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
​​​ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 31.12.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ
​​​ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
​​​ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿ: 01.01.2023 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
​​​ಪರಿಪೃತ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (as on 31-08-2022)(ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳೊಂದಿಗೆ)
​​​ಪರಿಪೃತ ವಿಕಿರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (as on 31-08-2022)(ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳೊಂದಿಗೆ)
​​​Required Documents To Sr PHCO Service Particular For Gradation List..
​​ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31/12/2022 ರಲ್ಲಿದ್ದ೦ತೆ)
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಕಿ. ಮ. ಆ. ಸ.) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿ:01.01.2023 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ:31.10.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ:30.11.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
​​ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.01.2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)
​​ಸಹಾಯಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿ:30.11.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
Provisional Gradation List of Casualty Medical officer / Sr Specialist (As on 01.01.2022)
ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-‌ ಡಿ ನೌಕರರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿ:10.11.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಶುಶ್ರೂಷಕ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
​​ವಿಕಿರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (as on 31-08-2022)(ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳೊಂದಿಗೆ)
ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ .
ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶುಶ್ರೂಷಕ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಠಾರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷದಿಕಾರಿ ನೌಕರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ:31.08.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ)
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿ: 01.09.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿ-ಫಾರ್ಮ ಪದವಿದರರ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022) ರಲ್ಲಿದಂತೆ
ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ: 31.07.2022) ರಲ್ಲಿದಂತೆ
ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಶುಶ್ರೂಷ ಭೋಧಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿ:31.07.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ವಿಕಿರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರಿಷೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ:31.07.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಶುಶ್ರೂಷಕ ಆಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-೧ ಇವರ ಅಂತಿಮ ಪರಿಷೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ:31.07.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಶುಶ್ರೂಷಕ ಆಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-2 ಇವರ ಅಂತಿಮ ಪರಿಷೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ:31.07.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಿಷೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
Final Revised Provisional Gradation List of Ophthalmic Officer (as on 31-07-2022)
Provisional Gradation List of Chief Health Supervising Officer (Group B) as on 01.07.2022
ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (as on 30-06-2022)(ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳೊಂದಿಗೆ)
ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಪರಿಷೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (as on 30-06-2022)
Provisional Gradation List of Office Superintendent
ಸೇವಾ ಆಭಿಯಂತರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ (ದಿನಾಂಕ:30.06.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಶುಶ್ರೂಷಕ ಆಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-೧ ಇವರ ಪರಿಷೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ (ದಿನಾಂಕ:30.06.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ವಿಕಿರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ (ದಿನಾಂಕ:30.06.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಶುಶ್ರೂಷಕ ಆಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ ೨ ಇವರ ಪರಿಷೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ (ದಿನಾಂಕ:30.06.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಕಿರಿಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರೀಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿ: 01-06-2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಸಹಾಯಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿ:01.06.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿ:01.06.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನೀರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿ: 1.06.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಆರೋಗ್ಯ ನೀರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿ: 1.06.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿ: 1.06.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ದಿ: 1.06.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಸೇವಾ ಅಭಿಯಂತರರ ಪರಿಷ್ಕೃ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ(01.04.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿ:01.06.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿ: 31.05.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಶುಶ್ರೂಷಕ ಬೋಧಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ದರ್ಜೆ-1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ದರ್ಜೆ-2 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01/04/2022 ರಲ್ಲಿದ್ದ೦ತೆ)
ಸೇವಾ ಅಭಿಯಂತರರ ತತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
ವಿಕಿರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಕಿರಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01/04/2022 ರಲ್ಲಿದ್ದ೦ತೆ)
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪದೋನ್ನತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಸಮೂಹದ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ದಿ:01.01.2022 ರಲ್ತಾಲಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ತತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ(ದಿನಾಂಕ 01-08-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ(ದಿನಾಂಕ 01-08-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)
ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ(ದಿನಾಂಕ 01-08-2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)
ಅಸ್ಸಿಟೆಂಟ್‌ ಡೆರೆಕ್ಟರ್‌ ಆಫ್‌ ಪಾರ್ಮಾಸಿ (ಮುಖ್ಯ ಪಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್)ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಸಮೂಹ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್‌ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಫೀಸರ್‌ (ಫದವೀದರ ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್)‌ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಕಛೇರಿ ಆಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರ/ದ/ಸ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ಗತಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
Provisional Gradation List of FDA for the Post of Office Superintendent
Provisional Gradation List of Steno Graphers for the Post of Office Superintendent
ಶುಶ್ರೂಷ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಎಸ್.ಎಸ್. ಎಲ್.‌ ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಗಳ ಪೂರಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.
ಎಸ್.ಎಸ್.‌ಎಲ್‌.ಸಿ ತೆರ್ಗೇಡೆಯಾದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಶುಶ್ರೂಷಕ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಸಿಆರ್‌ಸ್ ಅಹ್ವಾನ
ಶುಶ್ರೂಷಕ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಪದವೀಧರ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶುಶ್ರೂಷಕ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೌಕರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಪದವೀಧರ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಗ್ರೂಪ್‌ ಡಿ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. (31.07.2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)
Provisional Gradation List of Skilled Tradesman
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಬರಹ (4)
ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಶುಶ್ರೂಷಕ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಸಿ. ಉತ್ತೀಣ೵ರಾದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ' ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಕಿರಿಯ ಮಹಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ)
ಕಿರಿಯ ಮಹಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಒರತುಪಡಿಸಿ)
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಬರಹ (1)
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಬರಹ (2)
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಬರಹ (3)
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಪಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳು ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕಿಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕಿಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಪದವೀದರ ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ (ಪುರುಷ & ಮಹಿಳ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.
ಮುಖ್ಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಕಾರ್ಯನಿರತ)
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಆಕ್ಷೇಪಣ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಟ್ಟಿ (ಕಿ.ಮ.ಆ.ಸ)
ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಕಿರಿಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೇಡಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಹಿರಿಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೇಡಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಸಹಾಯಕ Entemologists ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಸಹಾಯಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಹೆಲ್ತ್ ಸೂಪರ್ ವೈಸರೆ (ಗ್ರೂಪ್-C)ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ
ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ
ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ
SSLC ಪಾಸಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ 'D ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ (ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಹಿತ)
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ
ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ
ಪಧವೀಧರ ಪಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ
ಮೈಕ್ರೋ ಬೈಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ
ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ
ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ
ಶುಶ್ರೂಷಕಆಧೀಕ್ಷಕರುದರ್ಜೆ – 1 ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ (03.09.2019 ರಂತೆ)
ಶುಶ್ರೂಷಕಆಧೀಕ್ಷಕರುದರ್ಜೆ – 2 ಅಂತಿಮಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ (03.09.2019 ರಂತೆ)
ಹಿ.ಮ.ಆ.ಸಯಿಂದಡಿ.ಎನ್.ಒ. ರವರಹುದ್ದೆಗೆಪದೋನ್ನತಿನೀಡುವತಾತ್ಕಾಲಿಕಪಟ್ಟಿಮತ್ತುಸುತ್ತೋಲೆ
ಕಿ.ಮ.ಆ.ಸಯಿಂದಹಿ.ಮ.ಆ.ಸಹಾಯಕಿಯರಹುದ್ದೆಗೆಪದೋನ್ನತಿನೀಡುವಪರಿಷ್ಕ್ರತಜೇಷ್ಠತಾಪಟ್ಟಿ.
new ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ರವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
new ಸಹಾಯಕ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)
newಹಿರಿಯ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ರೇಡಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)
newಕಿರಿಯ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ರೇಡಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)
newಮುಖ್ಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)
newಹಿರಿಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)
newನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ-ಕ (01.07.2019 ರಂತೆ)
newಹಿರಿಯ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)
newಕಿರಿಯ ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.07.2019 ರಂತೆ)
newಶುಶ್ರೂಷಕ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿ ನೌಕರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (12.07.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)
ಹಿ.ಮ.ಆ.ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಡಿ.ಎನ್.ಓ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ಎಲ್.ಹೆಚ್.ವಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (31.06.2019 ರಂತೆ) new ಶುಶ್ರೂಷಕರ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (HK, Non-HK)(01.01.2019 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಹೆಚ್.ಕೆ)
​ ​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

ವಿನ್ಯಾಸ,ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
© 2020, All Rights Reserved.