ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು
ವರ್ಷ :   ಕಛೇರಿಗಳು :
ವಿಭಾಗ​​ದಾಖಲೆಗಳು
ಆಡಳಿತ 4(1)A
4(1)B
ಯೋಜನೆ ಆಡಳಿತ4(1)A
ನಗದು4(1)A
4(1)B
ಹುಂಡಿ4(1)A
ಗಣಿಗುತ್ತಿಗೆ4(1)A
ಗಣಿಗುತ್ತಿಗೆ ಡಿಸಿಬಿ4(1)A
ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗುತ್ತಿಗೆ 4(1)A
4(1)A m-Sand
ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗುತ್ತಿಗೆ ಡಿಸಿಬಿ4(1)A
ಉಗ್ರಾಣ4(1)A
ಲಾಬೊರೇಟರಿ4(1)A
4(1)B
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳು
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು​4(1)B
4(1)B
ಬಾಗಲಕೋಟೆ4(1)A
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ4(1)A ಮತ್ತು B
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ4(1)A ಮತ್ತು B
ಬೆಳಗಾವಿ4(1)A ಮತ್ತು B
ಬಳ್ಳಾರಿ4(1)A ಮತ್ತು B
ಬೀದರ್4(1)A
4(1)B
ಬಿಜಾಪುರ4(1)A
ಚಾಮರಾಜನಗರ4(1)A
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು4(1)ಕ.ಗು
4(1)A H.O
4(1)A
4(1)B
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಪುರ4(1)A
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
​ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ದಾವಣಗೆರೆ4(1)A
4(1)B
ಧಾರವಾಡ4(1)A
4(1)B
ಗದಗ4(1)A ಮತ್ತು B
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ4(1)A
4(1)B
ಹಾಸನ4(1)A
4(1)B
ಹಾವೆರಿ
ಹೊಸಪೇಟೆ4(1)A ಮತ್ತು B
ಕೊಡಗು4(1)A ಮತ್ತು B
ಕೋಲಾರ4(1)A EST
4(1)A QL
4(1)A Crusher
4(1)B
ಕೊಪ್ಪಳ4(1)A
4(1)B
ಮಂಡ್ಯ4(1)A
4(1)B
ಮೈಸೂರು4(1)A
4(1)B
ರಾಯಚೂರು4(1)A
4(1)A Min
4(1)B
ರಾಮನಗರ4(1)A
4(1)B
ಶಿವಮೊಗ್ಗ4(1)A ಮತ್ತು B
ತುಮಕೂರು4(1)A
4(1)B
ಉಡುಪಿ4(1)A
4(1)B
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ4(1)A ಮತ್ತು B
ಯಾದಗಿರಿ4(1)A ಮತ್ತು B
ವಿಭಾಗ​​ದಾಖಲೆಗಳು
ಆಡಳಿತ
ಯೋಜನೆ ಆಡಳಿತ
ನಗದು
ಹುಂಡಿ
ಗಣಿಗುತ್ತಿಗೆ
ಗಣಿಗುತ್ತಿಗೆ ಡಿಸಿಬಿ
ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗುತ್ತಿಗೆ
ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗುತ್ತಿಗೆ ಡಿಸಿಬಿ
ಉಗ್ರಾಣ
ಲಾಬೊರೇಟರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳು
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು​4(1)B
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ4(1)A
4(1)B
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಬೆಳಗಾವಿ
ಬಳ್ಳಾರಿ
ಬೀದರ್4(1)A
4(1)B
ಬಿಜಾಪುರ
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಪುರ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
​ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ದಾವಣಗೆರೆ4(1)A
4(1)B
ಧಾರವಾಡ4(1)A
4(1)B
ಗದಗ
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ
ಹಾಸನ4(1)A
4(1)B
ಹಾವೆರಿ
ಹೊಸಪೇಟೆ
ಕೊಡಗು
ಕೋಲಾರ
ಕೊಪ್ಪಳ4(1)A
4(1)B
ಮಂಡ್ಯ4(1)A
4(1)B
ಮೈಸೂ ರು4(1)A
4(1)B
ರಾಯಚೂರು
ರಾಮನಗರ4(1)A
4(1)B
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ತುಮಕೂರು
ಉಡುಪಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಯಾದಗಿರಿ4(1)A ಮತ್ತು B
ವಿಭಾಗ​​ದಾಖಲೆಗಳು
ಆಡಳಿತ
ಯೋಜನೆ ಆಡಳಿತ
ನಗದು
ಹುಂಡಿ
ಗಣಿಗುತ್ತಿಗೆ
ಗಣಿಗುತ್ತಿಗೆ ಡಿಸಿಬಿ
ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗುತ್ತಿಗೆ Patta Land 4(1)A
Rejct List M-Sand &QL app 4(1)A
Rejct List 4(1)A
ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗುತ್ತಿಗೆ ಡಿಸಿಬಿ
ಉಗ್ರಾಣ
ಲಾಬೊರೇಟರಿ4(1)A
4(1)B
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳು
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು​4(1)A
4(1)B
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಬೆಳಗಾವಿ4(1)B
ಬಳ್ಳಾರಿ
ಬೀದರ್
ಬಿಜಾಪುರ
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು4(1)A ಕಗಗು
4(1)A
4(1)A ಕಗಗು ಹಳೆಯ ಪಟ್ಟಿ
4(1)B
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಪುರ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
​ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ದಾವಣಗೆರೆ4(1)A
4(1)B
ಧಾರವಾಡ4(1)A
4(1)B
ಗದಗ
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ
ಹಾಸನ4(1)A
4(1)B
ಹಾವೆರಿ4(1)A
4(1)B
ಹೊಸಪೇಟೆ
ಕೊಡಗು
ಕೋಲಾರ
ಕೊಪ್ಪಳ4(1)A
4(1)B
ಮಂಡ್ಯ
ಮೈಸೂ ರು4(1)A&B
ರಾಯಚೂರು4(1)A&B
ರಾಮನಗರ4(1)B
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ತುಮಕೂರು
ಉಡುಪಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಯಾದಗಿರಿ
ವಿಭಾಗ​​ದಾಖಲೆಗಳು
ಆಡಳಿತ
ಯೋಜನೆ ಆಡಳಿತ
ನಗದು
ಹುಂಡಿ
ಗಣಿಗುತ್ತಿಗೆ
ಗಣಿಗುತ್ತಿಗೆ ಡಿಸಿಬಿ
ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗುತ್ತಿಗೆ
ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗುತ್ತಿಗೆ ಡಿಸಿಬಿ
ಉಗ್ರಾಣ
ಲಾಬೊರೇಟರಿ4(1)A
4(1)B

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳು
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು​
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಬೆಳಗಾವಿ
ಬಳ್ಳಾರಿ
ಬೀದರ್
ಬಿಜಾಪುರ
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಪುರ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
​ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ದಾವಣಗೆರೆ
ಧಾರವಾಡ
ಗದಗ
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ
ಹಾಸನ
ಹಾವೆರಿ
ಹೊಸಪೇಟೆ
ಕೊಡಗು
ಕೋಲಾರ
ಕೊಪ್ಪಳ
ಮಂಡ್ಯ
ಮೈಸೂ ರು
ರಾಯಚೂರು
ರಾಮನಗರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ತುಮಕೂರು
ಉಡುಪಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಯಾದಗಿರಿ
Last modified at 19/02/2021 11:29 by dmguser

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

Top