ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

cmk2k
GOK > DYES > Kannada > ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
  
  
Description
  
Shortlisted-Athletes-Under-SahasraKreedaPratibhaYojane.pdf
  
Karnataka Sahasra Kreeda Pratibha Yojane Short listed Athletes28/06/2018 13:2128/06/2018 13:22
Tentitive List of talented sports persons selected under Karnataka Sahasra Kreeda Pratibha Yojane of DYES
910 KB
Sahasra-Kreeda-Pratibha-Yojane-GO.pdf
  
Karnataka Sahasra Kreeda Pratibha Yojane Guidelines28/06/2018 13:1828/06/2018 13:20
Karnataka Sahasra Kreeda Pratibha Yojane Guidelines
1765 KB
YC - GO.pdf
  
20/01/2018 12:2620/01/2018 12:26
2876 KB
Govt. orders.pdf
  
20/01/2018 12:2620/01/2018 12:26
7107 KB
YSK - GO.pdf
  
20/01/2018 12:2620/01/2018 12:26
9086 KB
Youth Club - GO.pdf
  
20/01/2018 12:2620/01/2018 12:26
2308 KB
YKM - GO.pdf
  
20/01/2018 12:2620/01/2018 12:26
478 KB
NSNY - Guidlines.pdf
  
20/01/2018 12:2120/01/2018 12:21
3737 KB
NIC - GO.pdf
  
20/01/2018 12:2120/01/2018 12:21
860 KB
Sahastra Gidelines.pdf
  
20/01/2018 12:2120/01/2018 12:21
1769 KB
Rev -NSNY - GO.pdf
  
20/01/2018 12:2120/01/2018 12:21
779 KB
Sahasra Kreedda Yojane GO(SAK).pdf
  
20/01/2018 12:2120/01/2018 12:21
1769 KB
Grameena kridotsava - GO.pdf
  
20/01/2018 12:1820/01/2018 12:18
Grameena kridotsava
918 KB
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್.pdf
  
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್15/10/2015 13:0815/10/2015 13:09
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್
4535 KB
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರ ನೇಮಕಾತಿ.pdf
  
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರ ನೇಮಕಾತಿ08/10/2015 17:3708/10/2015 17:38
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರ ನೇಮಕಾತಿ
3035 KB
೨೦೧೫ - ೧೬ ಆಯವ್ಯಯ.pdf
  
೨೦೧೫ - ೧೬ ಆಯವ್ಯಯ30/09/2015 14:0330/09/2015 14:10
೨೦೧೫ - ೧೬ ಆಯವ್ಯಯ
386 KB
ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ.pdf
  
ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ24/09/2015 17:0924/09/2015 17:09
ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ
2430 KB
ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ.pdf
  
ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ24/09/2015 17:0924/09/2015 17:09
ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ
1852 KB
ಯುವ ಕ್ರ‍ೀಡಾ ಸಂಜೀವಿನಿ.pdf
  
ಯುವ ಕ್ರ‍ೀಡಾ ಸಂಜೀವಿನಿ24/09/2015 17:0824/09/2015 17:08
ಯುವ ಕ್ರ‍ೀಡಾ ಸಂಜೀವಿನಿ
266 KB
ವಿಶೇಷ ಬಡತಿ.pdf
  
ವಿಶೇಷ ಬಡತಿ24/09/2015 17:0524/09/2015 17:05
ವಿಶೇಷ ಬಡತಿ
198 KB
ದೇಶೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ.pdf
  
ದೇಶೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ24/09/2015 17:0424/09/2015 17:04
ದೇಶೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ
118 KB
ದಸರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ.pdf
  
ದಸರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ24/09/2015 17:0324/09/2015 17:04
ದಸರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
240 KB
ಈಜುಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ೫೪ ಈಜು ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸಲು ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.pdf
  
ಈಜುಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ೫೪ ಈಜು ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸಲು ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ22/09/2015 13:2822/09/2015 13:29
ಈಜುಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ೫೪ ಈಜು ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸಲು ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
1450 KB
ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.pdf
  
ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ 04/08/2015 14:2404/08/2015 14:25
5446 KB
ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ.pdf
  
ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ04/08/2015 14:1904/08/2015 14:24
1296 KB
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ.bmp
  
28/07/2015 16:5928/07/2015 17:02
15029 KB
ದಸರಾ  ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ.pdf
  
2015 - 16 ದಸರಾ  ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ25/07/2015 13:4025/07/2015 13:45
3717 KB
ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.pdf
  
ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ21/07/2015 13:5021/07/2015 13:51
329 KB
ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದೇಶ.pdf
  
ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದೇಶ21/07/2015 13:4921/07/2015 13:50
172 KB
ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದೇಶ.pdf
  
ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದೇಶ21/07/2015 13:4621/07/2015 13:46
574 KB
1 - 30Next

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top