​​

​​

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಜಲಾಶಯದ ಹೆಸರು​​​ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲಾದ ಒಟ್ಟು ಮೀನುಮರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ​​ಜಿ.ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್.​ಪೋಟೋ​​ಆದೇಶಗಳು
​1ಚಕ್ರ ಜಲಾಶಯ300000​Latitude:    13.817609
Longitude: 74.97158
250px-Seal_of_Karnataka.svg.png05-11-2019​
ಸಾವೆಹಕ್ಲು ಜಲಾಶಯ​884000​Latitude:    13.765347
Longitude: 75.023423
Savehaklu.jpeg
More Photos​
11-10-2019​

​​