ಸರ್ಕಾರಿ ದಂತ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

GOK > GDCRIB > Kannada
​   ¸ÀPÁðj zÀAvÀ PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ F ¸ÀA¸ÉÜUÉ CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀĪÀ ¨sÀzÀævÁ, ¸ÀéZÀÒvÁ ªÀÄvÀÄÛ qÁmÁ JAnæ D¥ÀgÉÃlgïUÀ¼À ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä «zÀÄå£Áä£À ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÉâPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ E-mÉAqÀgï DºÁ餸À¯ÁVzÉ

F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ 2018-19£Éà ¸Á°UÉ CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀĪÀ  zÀAvÉÆÃ¥ÀPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À Rjâ ¸ÀA§AzsÀ  mÉAqÀgï PÀgÉAiÀįÁVzÉ


 

ಸರ್ಕಾರಿ ದಂತ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್‍ನ್ನು ದರಪಟ್ಟಿ. ಕಮ್ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಅನುಪಯುಕ್ತ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡ್ ಕಮ್ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಂತೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಉಪಕರಣ. ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಯೋಮೆಡಿದಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ.


Condemnation of Ambassadar Car (Tender cum Auction) ​


 

 
Last modified at 04/02/2020 11:41 by System Account

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ದಂತ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top