ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Last modified at 02/07/2022 12:53 by vssuser

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ  - ​ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಆ.ಕು.ಕು.ಸೇ. ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ​

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ವಿಳಾಸ

​​ದೂ.ವಾ.ಸಂ. / ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

​ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾ​ಸ

ಡಾ. ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ​ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 339, 339A 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001.

080-22033167
080-22253578
min-health@karnataka.gov.in

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ವಿಳಾಸ

ದೂ.ವಾ.ಸಂ./ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಕೆ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ​ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಆರೋಗ್ಯ​ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ​ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಆ​ರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, #105, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

080-22255324, 080-22034234,
ಫ್ಯಾ:080-22353916, 080-25356761(ಗೃ)

prs-hfw@karnataka.gov.in

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು,  #402, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001

080-22034822, 
080-22092573(ನೇ)

ds1_hfw@karnataka.gov.in

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು), #101, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560001

080-22263744,
080-22092573(ನೇ)

ds2-hfw@karnataka.gov.in

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ವಿಳಾಸ

ದೂ.ವಾ.ಸಂ./ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ಶ್ರೀ. ಡಿ.ರಂದೀಪ್​, ಭಾ.ಆ.ಸೇ​​​
ಆಯುಕ್ತರು  ​

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು  ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ  ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ,  5ನೇ ಮಹಡಿ,
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023.
080-23354039
com-hfws@karnataka.gov.in

 ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎನ್.ಎಚ್.ಎಂ.), ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು - ಕಛೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ವಿಳಾಸ

ದೂ.ವಾ.ಸಂ./ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ಡಾ. ಅರುಂಧತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ
ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ,  1ನೇ ಮಹಡಿ,
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

​080-29703434

md-nhm@karnataka.gov.in


ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ​ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560023

080 2320 6125/6

director-sihfw@karnataka.gov.in

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಕಛೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು​

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ವಿಳಾಸ

ದೂ.ವಾ.ಸಂ./ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್​

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ​

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ  ಸೇವೆಗಳು
ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ,  6ನೇ ಮಹಡಿ,
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023.

080-23295606

director-hfws@karnataka.gov.in

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆರ್.ಸಿ.ಎಚ್)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ  ಸೇವೆಗಳು
ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ,  1ನೇ ಮಹಡಿ,
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023.

080-23295103

pdrch-hfws@karnataka.gov.in

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಐಡಿಎಸ್ ಪಿ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ  ಸೇವೆಗಳು
ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ,  1ನೇ ಮಹಡಿ,
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023.

080-23295002

 pdidsp-hfws@karnataka.gov.in

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಿಎಂಡಿ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22871950

​jdcmd-hfws@karnataka.gov.in​

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕ್ಷಯ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843132, 080-23295201

 stoka@rntcp.org 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕುಷ್ಠ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843133, 080-23295201

​jdlep-hfws@karnataka.gov.in

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನೇತ್ರ​)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22875909

 jdoptho-hfws@karnataka.gov.in ​

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎಚ್ಇಟಿ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843130, 080-22385683

 jdhhet-hfws@karnataka.gov.in

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ವೈದ್ಯಕೀಯ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843129, 080-23295601

jdmedical-hfws@karnataka.gov.in

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಐಇಸಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843135, 080-23295118

jdiec-hfws@karnataka.gov.in

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಿಎಚ್ಐ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843138, 080-22210248, 
080-22213824

 jdphilabs-hfws@karnataka.gov.in​ 

​ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತ್ರಿ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

​080-22341985 snoqa-hfws@karnataka.gov.in

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಿಎಚ್)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-23295102

​ddch-hfws@karnataka.gov.in

ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧಿಆರಿ (ಆರ್.ಸಿ.ಎಚ್)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22354765

​ddrorch-hfws@karnataka.gov.in

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ವೈದ್ಯಕೀಯ-1)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843144,080-23295602

​ddmedical-hfws@karnataka.gov.in

​ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ವೈದ್ಯಕೀಯ-2) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 ​080-23295603 ​dd2medical-hfws@karnataka.gov.in

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕು.ಕ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22873151 Ext 246

​ddfw-hfws@karnataka.gov.in

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಐಯುಡಿ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22873151 Ext 228

​ddmotherhealth-hfws@karnataka.gov.in

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843145

​ddmh6-hfws@karnataka.gov.in 

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843149, 080-23295235

ddnutri-hfws@karnataka.gov.in​​

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು​ಯೋಜನೆ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843421, 080-23295611

​​dd1plan-hfws@karanataka.gov.in

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕುಷ್ಠರೋಗ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843148

ddleprosy-hfws@karnataka.gov.in

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎಸ್.ಎಸ್.ಯು)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843151

​ddssu-hfws@karnataka.gov.in ​

​ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (RBSK, RKSK & WIFS)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

​9449843295, 080-23295641
​ddrbsk-hfws@karnataka.gov.in
​ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಮುದಾಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-23295114 ​ddcm-hfws@karnataka.gov.in
​ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಇ.ಎಮ್.ಆರ್.ಐ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 ​9449843133 ​ddemri-hfws@karnataka.gov.in
​ರಾಜ್ಯ ನೋಡಾಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಎನ್.ಯು.ಹೆಚ್.ಎಮ್) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 ​9449843438 ​sdn.nuhm-hfw@karnataka.gov.in
​ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಇ-ಆಸ್ಪತ್ರೆ) ​ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 ​9449843421, 080-23295621
​ddehospital-hfws@karnataka.gov.in
ಸಹಾಯಕ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಇ-ಆಸ್ಪತ್ರೆ) ​​ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 ​080-23295622
​ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎನ್.ಎಫ್.ಡಿ.ಎಸ್) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 080-23295232 ​ddnfds-hfws@karnataka.gov.in
​ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಿ.ಸಿ.ಪಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಟಿ)​ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 ​9449843142 ​ddpcpndt-hfws@karnataka.gov.in
​ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ಘಟಕ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023 ​080-22382238 ​snosbsu-hfws@karnataka.gov.in

ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ (ಆ.ಕು.ಕ.ಸೇ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843139, 080-23295501

 caoadm-hfws@karnataka.gov.in ​

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಎಫ್.ಎ (ಆರೋಗ್ಯ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843141, 080-23295301

 caofa-hfws@karnataka.gov.in

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ(ಕು.ಕ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843142, 080-22727324

 caofw-hfws@karnataka.gov.in 

ಮುಖ್ಯ ಕಣ್ಗಾವಲು ಅಧಿಕಾರಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843140, 080-22877709

 cvo-hfws@karnataka.gov.in

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ ಆ.ಕು.ಕ.ಸಂಸ್ಥೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-23206126

 director-sihfw@karanatka.gov.in  ​​

ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿ

 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22873151

 heo-hfws@karnataka.gov.in 

ಮುಖ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22872122

 cto-hfws@karnataka.gov.in​ 

ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22873789

 aogeneral-hfws@karnataka.gov.in 

ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಾರಿಗೆ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22354795

 aot-hfws@karnataka.gov.in​ ​​

ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ (ಕು.ಕ)

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22354796

 aofw-hfws@karnataka.gov.in​​​

ರಾಜ್ಯ ಕಣ್ಗಾವಲು ಘಟಕ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22208541, 080-22386331

 ddssu-hfws@karnataka.gov.in

ರಾಜ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ತಜ್ಞರು

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

9449843357, 080-23295121

jddemo-hfws@karnataka.gov.in,
dd-demo-hfws@karnataka.gov.in

ಹಿರಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್, ಐಟಿ ವಿಭಾಗ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22251995

srp-hfws@karnataka.gov.in, 

 ​​ರಾಜ್ಯ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ವಿಕಿರಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

080-22870943,
080-22201813

director-hfws@karnataka.gov.in
dirdrs-hfws@karnataka.gov.in

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

91 9449841164,
080-29607060

dddrs-hfws@karnataka.gov.in
drskarnataka2019@gmail.com

ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಕರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023

91 9449841172
080-29607060,

drsheo-hfws@karnataka.gov.in


ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು​

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು​​ ವಿಳಾಸ ದೂ.ವಾ.ಸಂ./ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 9449843041,08354-236028 dhobagalkote-hfws@karnataka.gov.in
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 9449843038,080-23281422 dhobengalururural-hfws@karnataka.gov.in
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 9449843037,080-22717240/25566844 dhobengaluruurban-hfws@karnataka.gov.in
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಳಗಾವಿ 9449843039,0831-2407241 dhobelagavi-hfws@karnataka.gov.in
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಳ್ಳಾರಿ 9449843042,08392-276250 dhoballari-hfws@karnataka.gov.in
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೀದರ 9449843040,08482-233126/7 dhobidar-hfws@karnataka.gov.in
ಬೀಜಾಪುರ(ವಿಜಯಪುರ) ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೀಜಾಪುರ(ವಿಜಯಪುರ) 9449843043,08352-250107 dhovijayapura-hfws@karnataka.gov.in
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ 9449843047,08226-222421/225026, 222477 (NRHM) dhochamarajanagar-hfws@karnataka.gov.in
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 9449843046,08156-277034/93 dhochikkaballapur-hfws@karnataka.gov.in
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 9449843045,08262-220429 dhochikkamagaluru-hfws@karnataka.gov.in
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 9449843044,08194-235464/018 dhochitradurga-hfws@karnataka.gov.in
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 9449843050,0824-2423672 dhodkannada-hfws@karnataka.gov.in
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದಾವಣಗೆರೆ 9449843051,08192-237833 dhodavanagere-hfws@karnataka.gov.in
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಧಾರವಾಡ 9449843049,0836-2447483 dhodharwad-hfws@karnataka.gov.in
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗದಗ 9449843052,08372-233996 dhogadag-hfws@karnataka.gov.in
ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ 9449843053,08472-278619 dhokalaburagi-hfws@karnataka.gov.in
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ 9449843055,08172-246832/575 dhohassan-hfws@karnataka.gov.in
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾವೇರಿ 9449843054,08375-249066 dhohaveri-hfws@karnataka.gov.in
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಡಗು 9449843058,08272-225443/225360 dhokodagu-hfws@karnataka.gov.in
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರ 9449843057,08152-290041 dhokolar-hfws@karnataka.gov.in
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪ್ಪಳ 9449843056,08539-221660 dhokoppal-hfws@karnataka.gov.in
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಡ್ಯ 9449843059,8232-224027 dhomandya-hfws@karnataka.gov.in
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೈಸೂರು 9449843060,0821-2529205/2435575(G A) dhomysuru-hfws@karnataka.gov.in
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಮನಗರ 9449843061,080-27276058 dhoramanagara-hfws@karnataka.gov.in
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು 9449843062,08532-226020 dhoraichur-hfws@karnataka.gov.in
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 9449843063,08182-222382 dhoshivamogga-hfws@karnataka.gov.in
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು 9449843064,0816-2278387 dhotumkur-hfws@karnataka.gov.in
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಡುಪಿ 9449843066,0820-2525566/2536650 dhoudupi-hfws@karnataka.gov.in
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 9449843065,08382-226339 dhoukannda-hfws@karnataka.gov.in
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯಾದಗಿರಿ 9449843067,08473-251312 dhoyadgiri-hfws@karnataka.gov.in​


ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು​

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು​ ವಿಳಾಸ ದೂ.ವಾ.ಸಂ./ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 9449843160, 08354-236260 dsbagalkote-hfws@karnataka.gov.in
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ   dsbangalururural-hfws@karnataka.gov.in
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ  9845187262,080-22445711,25281245 dsbengaluruurban-hfws@karnataka.gov.in
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ 9449843158, 0831-2420320/173(Office) dsbelagavi-hfws@karnataka.gov.in
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ 9449843161, 08392-235409/272174 dsballari-hfws@karnataka.gov.in
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೀದರ 9449843159, 08482-225474 dsbidar-hfws@karnataka.gov.in
ಬೀಜಾಪುರ(ವಿಜಯಪುರ) ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೀಜಾಪುರ(ವಿಜಯಪುರ) 9449843162, 08352-270009 dsvijayapura-hfws@karnataka.gov.in
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ 9008969221, 9449843165, 08226-222067/226515 dschamarajanagar-hfws@karnataka.gov.in
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 9845382470, 08156-272388 dschikkaballapur-hfws@karnataka.gov.in
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 9449843164, 08262-231163 dschikkamagaluru-hfws@karnataka.gov.in
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 9449843163, 08194-234710 dschitradurga-hfws@karnataka.gov.in
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 9449843167, 9482858180, 0824-2421351, Wenlock: 2413205 dsdkannada-hfws@karnataka.gov.in
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9449843168, 08192-233743(O)/259050(H) dsdavanagere-hfws@karnataka.gov.in
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರವಾಡ 9449843166, 0836-2748374 dsdharwad-hfws@karnataka.gov.in
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗದಗ 9449843169, 08372-297213 dsgadag-hfws@karnataka.gov.in
ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ 9449843170, 08472-278622/632 dsgulbarga-hfws@karnataka.gov.in
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾಸನ 9449843172, 08172-233677/250330 dshassan-hfws@karnataka.gov.in
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾವೇರಿ 9449843171, 08375-234478, 233360, 234231 dshaveri-hfws@karnataka.gov.in
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೊಡಗು 9449843175, 08272-223445 dskodagu-hfws@karnataka.gov.in
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೋಲಾರ 9449843174, 08152-222035 dskolar-hfws@karnataka.gov.in
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೊಪ್ಪಳ 9449843173, 08539-225022/225066 dskoppal-hfws@karnataka.gov.in
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಂಡ್ಯ 9448345267, 08232-224040 dsmandya-hfws@karnataka.gov.in
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು 9448166767, 0821-2497303 dsmysuru-hfws@karnataka.gov.in
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಾಮನಗರ 9880579219, 080-027272248 dsramanagara-hfws@karnataka.gov.in
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಾಯಚೂರು   dsraichur-hfws@karnataka.gov.in
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 9449843178, 08182-222404, Meggon: 271566, dsshivamogga-hfws@karnataka.gov.in
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತುಮಕೂರು 9449843179, 0816-2251250 dstumkur-hfws@karnataka.gov.in
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಉಡುಪಿ 9449843181, 0820-2530333/2520555 dsudupi-hfws@karnataka.gov.in
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 9448408609, 08382-226731, 227124(DMO) dsukannda-hfws@karnataka.gov.in
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಯಾದಗಿರಿ 9480101600, 08473-252102 dsyadgiri-hfws@karnataka.gov.in

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ​

Name of the Designated Officer Office address Telephone No. Mobile No. e-mail ID
Sri M.Ganesh Office of the Chief Engineer,
Health & Family Welfare Department,
Engineering Wing,
1st Floor, PHI Building,
Sheshadri Road, P.B. No. 5479,
BANGALORE-560 001
080-22274892                    9449843399 cekhsdrp@gmail.com
Sri.Umesh.B.R Ofice of the Executive Engineer,
H&FW Engineering Division,
PHI Buildings, Sheshadri Road, P.B. No.5479, BANGALORE560 001
080-22245041              080- 22312540 9449843027 eekhsdrp@gmail.com
Sri.K.T.Ravikumar Ofice of the  Executive Engineer,
H&FW Engineering Division,
NPC Hospital Premises,
Nazarabad,
 MYSORE - 570 010
0821-2449772 9449843021 khsdrp.divmys@gmail.com
Vacant (Sri S.N.Suresh I/C) Ofice of the Executive Engineer,
H&FW Engineering Division, 
Plot No.131, Nirmala Housing Society, 
 1st Cross, Sripada Nagar
(Rani Channamma Nagar),
 2nd Stage, DHARWAD-580003
0836-2772800 9449843028 eehfwedvndwd@gmail.com
Sri.Subhash Sharanappa Nayakwad Ofice of the Executive Engineer,
H&FW Engineering Division, 
Government Hospital Premises,
Kalburgi - 585 105
08472-241982 9449843029 eekhsdrpglb@gmail.com
Sri.Mahesh Kumar.C.R Ofice of the Assistant Executive Engineer, H&FW Engineering Sub-Division, 
1st Floor, PHI Building,
Sheshadri  Road,
BANGALORE - 560 001
080-22133416 9449843030 aeekhsdrpbng@gmail.com
Sri.Naveen Kumar K.V Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
Sri Ganesh, First Floor, Nanjunda Rao Compound, Opp. Zilla pachayath, Kuvempu Road, SHIMOGA-577201.
08182-226695 9449843297 aeekhsdrpsmg@yahoo.com
Sri.Y.N.Krishna Murthy Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
 KNTB Hospital Premises, Bangarpet Road, KOLAR - 563 101
  9449843298 aeekhsdrpklr@gmail.com
Sri.S.Ramesh Ofice of the Assistant Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
District Hospital Premises,
TUMKUR - 572 101
08162-251895 9449843035 aeekhsdrptmk@gmail.com
Sri.J.Kumar Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division,
 NPC Hospital Premises, Najarabad,
MYSORE - 570 010
0821-2433373 9449843034 khsdrp.sdmys@gmail.com
Sri Girish.B Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
Bharanilaya, 2nd Cross, Ward No.1,
Near Sri Guru Theatre, B.M.Road
 HASSAN - 573 201
08172-252825 9449843025 khsdrp.sdhsn@gmail.com
Sri.Srinivas Gowda Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
 H&FW Engineering Sub-Division, 
 District Hospital Premises,
 Near Ayurveda Hospital,
MANDYA - 571 401
08232-230248 9449843312 khsdrpmandya@gmail.com
VACANT (Sri Rajesh Rai, I/C) Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
 H&FW Engineering Sub-Division,  
 Vittal Arcade, No. 3-28/4(9)
1st Floor,  Opposite to SBM,
Near Kottur Chowki, NH 17,
MANGALORE - 575 006
0824-2450118 9449843315 khsdrp.aeemng@gmail.com
Sri.Veerabhushana Shetty Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
H.No:1-1-79, Devi Krupa,
Udayanagar, Station Road,
RAICHUR -   584 102
08531-238104 9449843033 aeehfwrcr@gamil.com
Sri.Tukaram D Chowan Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
 Government Hospital Premises,
KALBURGI - 585 105
08472-242068 9449843367 aeekhsdrp.glb@gmail.com
Sri.H.Indudhar Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
 H&FW Engineering Sub-Division, 
 Opp. Gandinagar Police Station,
Ananthpur Road,
BELLARY - 583 101
08392-277731 9449843382 aee.ballari.hfw@gmail.com
Sri.S.N.Suresh Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
 H&FW Engineering Sub-Division, 
 ANM Training Centre,
District Hospital Premises,
DHARWAD - 580 001
0836-2447067 9449843032 aeekhsdrpdwd@gmail.com
Sri.Mahaveer Byagi Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
District Drug Control, Opp. to Nursing School, District Hospital Premises,
BELAGAVI - 590 001
0831-2420727 9449843031 aeekhsdrpbgm2420727@gmail.com
Sri.S.V.Mahuli Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
 H&FW Engineering Sub-Division, 
 District Hospital Premises,
HAVERI - 581 110
08375-236108 9449843325 aeekhsdrpsubdnhvr@gmail.com
Sri.M.G.Jath Ofice of the Assistant  Executive Engineer,
H&FW Engineering Sub-Division, 
 District Hospital Premises,
VIJAYAPURA - 586 101
08352-270197 9449843334 khsdrp.bjp@gmail.com​

Division Name Phone No. Mail ID
DJD Bengaluru 080-29645566  
DJD Bengaluru Urban(BBMP) 080-29544555 djdbbmp-hfws@karnataka.gov.in
DJD Belagavi 0831-2956155 djdbgm-hfws@karnataka.gov.in
DJD Kalburgi 08472-295410 djdklbdiv-hfws@karnataka.gov.in
DJD Mysuru 0821-2449205 djdmysurudiv-hfws@karnataka.gov.in​​

ಇತರ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು


Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

ವಿನ್ಯಾಸ,ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
© 2020, All Rights Reserved.