hfws_sections_promotions

Last modified at 01/02/2023 16:13 by vssuser

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ಪದೋನ್ನತಿ

​​​ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಪರಿಷೃತ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
​​​Calling CR's for the Promotion of Entomologist To Senior Entomologist
​​​​ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ಗತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.
​​​Senior Staff Nurses Identify Circular for promotion Purpose
ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ: 30.11.2022) ರಲ್ಲಿದಂತೆ (ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳೊಂದಿಗೆ)
ಶುಶ್ರೂಷಕ ಆಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-೧ ಇವರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ:30.11.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಶುಶ್ರೂಷಕ ಆಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-2 ಇವರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ:30.11.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ) (ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳೊಂದಿಗೆ)
ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಅಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಡಿಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್‌ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಪ್‌ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಫೀಸರ್ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಫೀಸರ್ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಕಿರಿಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (as on 31-08-2022)(ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳೊಂದಿಗೆ)
ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (as on 31-08-2022)(ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳೊಂದಿಗೆ)
ಸೇವಾ ಅಭಯಂತರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಕಿರಿಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿ: 31.07.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿ: 31.07.2022 ರಲ್ಲಿದಂತೆ)
ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಬ್ಯಾಕ್‍ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಶುಶ್ರೂಷಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ.
Calling CRs for the Promtion to Staff Nurse to Sr Staff Nurse
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ಸತಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾದಂತೆ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ನೌಕರರ ಪದೋನ್ನೋತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿ
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾದಂತೆ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ನೌಕರರ ಪದೋನ್ನೋತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ತತಿ
ಕಛೇರಿ ಅದೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಕೃಢೀಕೃತ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ
ಕಛೇರಿ ಅದೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
ಕಛೇರಿ ಅದೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಪಟ್ಟಿ.
ವಹಾನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆ ಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ವಹಾನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಕೃೂಡಿಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ
ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಶೀ.ಲಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿಯ:- ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ/ಸ್ಥಳ ಅಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ/ಗೈರುಹಾಜರಾದ ನೌಕರರಿಗೆ ಸುಮೋಟೋ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಆದೇಶ (2).
ಪ್ರ.ದ.ಸ ದಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪದೋನ್ನತಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ : 18.10.21ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಡೆದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮೋಟೋಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿಮಾಡಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದವರ ಪದೋನ್ನತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಲಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (1).
ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಶೀ.ಲಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿಯ:- ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ/ಸ್ಥಳ ಅಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ/ಗೈರುಹಾಜರಾದ ನೌಕರರಿಗೆ ಸುಮೋಟೋ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಆದೇಶ.
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹನ ವರದಿಯನ್ನು ಆಹ್ವನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. (2ನೇ ಸುತ್ತು)
ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಅವಶ್ವವಿರುವ ಅಪೂರ್ಣ ಸೇವಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಕಾರಿಯ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಹಹಣಾ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ-ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರುಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಲು CRs ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶುಶ್ರೂಷ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪಟ್ಟಿ.
ಶುಶ್ರೂಷಕ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರುಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಡೆದ ಪದನ್ನೋತ್ತಿಯ ಕ್ರೋಡಿಕೃತ ಆದೇಶ ಪಟ್ಟಿ
ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ (ಎಸ್.ಎಸ್. ಎಲ್.ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ದಿ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವವರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
(ಎಸ್.ಎಸ್. ಎಲ್.ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ) ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ದಿ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ
ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಕೃಢೀಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ.
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರ/ದ/ಸ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ಗತಿಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ತಾತ್ಕಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಅಧೀಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ-ಆ.ಕು.ಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರುಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕುರಿತು
ಕಛೇರಿ ಅದೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಕುರಿತು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಅಹ್ವಾನ
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರುಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ / ಎಸ್.ಎಸ್. ಎಲ್.‌ ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರುಗಳ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ದ್ವಿ.ದ.ಸ ದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
ಕಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸ್ಥಾನಪನ್ನಾ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿರುವ ಕ್ರೋಢಿಕೃತ ಆದೇಶ ಪಟ್ಟಿ
ಸ್ಕಿಲ್‌ ಟ್ರೇಡ್ಸ್‌ಮೆನ್‌ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸೇವಾ ಅಭಿಯಂತರರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಸಿ.ಆರ್.‌ ಎಸ್‌ ಅಹ್ವಾನ
ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಅರ್ಹರಿರುವವರ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಪದವೀಧರ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಹಿರಿಯ ಆಹಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ .ಸಿ / ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಗ್ರೂಪ್-‌ಡಿ ನೌಕರರ ಪದೋನ್ನತಿ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಗಳ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ನೌಕರರ ಪದೋನ್ನತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಕೃಢೀಕೃತ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿರುವ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ
ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಟ್ಟಿ
ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ
ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ (ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್)
ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಸ್ಟ್‌ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಸ್ಟ್‌ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ
ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಸ್ಟ್‌ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಸ್ಟ್‌ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಮಲೋಚನೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ
ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಪಟ್ಟಿ (ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್)
ಕಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ
ಕಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಮಾಲಚನೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ
ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯ ಕುರಿತು ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ
ಕಿ.ಪು.ಆ.ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿ.ಪು.ಆ.ಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣ ವರದಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಕುರಿತುಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಶುಶ್ರೂಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ
ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ
ಸಹಾಯಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲಾತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲಾತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಕೃಢೀಕೃತ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ
ಅ.ಜ್ಞಾ. ಪತ್ರ-ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಿರುವ ಪಟ್ಟಿ
ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಡಿ.ಎನ್.ಓ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಸ್ವಂತ ವೇತನದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಉರ್ಣೀತರಾದ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರ ಪದೋನ್ನತಿ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ಮಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಮಾಲೋಚಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಆಂತಿಮ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ( 22-12-2020 ರಂತೆ)
ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯ ಪದ್ನೋನತಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಹಿಂಬಾಕಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಬಗ್ಗೆ
ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಯ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ
ದ್ವಿ ದ ಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರ ದ ಸ ಹುದ್ದೆಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

ವಿನ್ಯಾಸ,ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
© 2020, All Rights Reserved.