​ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಔಷಧಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 401, 4 ನೇ ಮಹಡಿ,
ವನವಿಕಾಸ ಕಟ್ಟಡ,
18 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲೆಶ್ವರಂ,
ಬೆಂಗಳೂರು 560003.

ದೂರವಾಣಿ / ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 080 23464089

ಇ-ಮೇಲ್: ceokampa@gmail.com