ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ಜಾಲ

GOK > kandaya > ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ
Last modified at 19/12/2018 16:47 by kandaya

​​​​ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
  
  
Description
  
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್_ ಗ್ರೇಡ್-_೨ ಹುದ್ದೆಯ  ಕರಡು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.pdf
  
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್‌ ಗ್ರೇಡ್-‌೨ ಹುದ್ದೆಯ ಕರಡು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ21/07/2020 15:4021/07/2020 15:41
17630 KB
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಗ್ರೇಡ್‌-1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ .pdf
  
01-07-1992 ರಿಂದ 31-12-2019ರವರೆಗಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ06/06/2020 15:1406/06/2020 15:15
3457 KB
ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಂತಿಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪಟ್ಟಿ.pdf
  
ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ : 27.04.1978 ರಿಂದ 31.12.2018ರ ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 01.01.2019ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೊಢೀಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.07/04/2020 19:1207/04/2020 19:14
ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ : 27.04.1978 ರಿಂದ 31.12.2018ರ ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 01.01.2019ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೊಢೀಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.
2528 KB
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ.pdf
  
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ07/04/2020 19:1107/04/2020 19:11
558 KB
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಗ್ರೇಡ್‌-1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.pdf
  
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಗ್ರೇಡ್‌-1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ22/08/2019 10:4022/08/2019 10:41
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಗ್ರೇಡ್‌-1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
19704 KB
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.pdf
  
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 201107/08/2019 12:1407/08/2019 12:15
13538 KB
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ ಬಿಲ್, 2011.pdf
  
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ ಬಿಲ್, 201107/08/2019 12:1407/08/2019 12:14
9959 KB
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018.PDF
  
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 21/12/2018 10:5521/12/2018 10:59
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ 371-ಜೆ ರಡಿ 09 ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 ರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಇಲಾಖಾ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
7981 KB
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 25 ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018.PDF
  
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 25 ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 201819/12/2018 16:4419/12/2018 16:46
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 25 ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018ರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧೀಸೂಚನೆಯನ್ನು ಇಲಾಖಾ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
7176 KB
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 61 ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.pdf
  
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 61 ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.30/11/2018 13:0730/11/2018 13:09
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 61 ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ.
2879 KB
Mudola Bypass final SIA report for website.pdf
  
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಂಬಂಧ, ಎಸ್.ಐ.ಎ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.06/07/2018 16:2906/07/2018 16:31
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಂಬಂಧ, ಎಸ್.ಐ.ಎ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
16035 KB
Bagalkot kuduchi final SIA report for website.pdf
  
ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಕುಡಚಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಂಬಂಧ, ಎಸ್.ಐ.ಎ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.06/07/2018 16:2606/07/2018 16:28
ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಕುಡಚಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಂಬಂಧ, ಎಸ್.ಐ.ಎ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
37265 KB
ಕಂಇ 26 ಭೂಸ್ವಾಡ 2017.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಕ್ಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 16:1306/07/2018 16:14
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಕ್ಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1776 KB
ಕಂಇ 25 ಭೂಸ್ವಾಡ 2017.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 16:1206/07/2018 16:13
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1811 KB
ಕಂಇ 24 ಭೂಸ್ವಾಡ 2017.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆಸೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 16:1106/07/2018 16:12
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆಸೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1812 KB
ಕಂಇ 23 ಭೂಸ್ವಾಡ 2017.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆಸೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 16:1006/07/2018 16:11
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆಸೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1805 KB
ಕಂಇ 22 ಭೂಸ್ವಾಡ 2017.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 16:0906/07/2018 16:10
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1825 KB
ಕಂಇ 21 ಭೂಸ್ವಾಡ 2017.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಳಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 16:0806/07/2018 16:09
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಳಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1894 KB
ಕಂಇ 20 ಭೂಸ್ವಾಡ 2017.PDF
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ06/07/2018 16:0706/07/2018 16:08
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಂಬಾಡಿ ಮಂಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1614 KB
ಕಂಇ 08 ಭೂಸ್ವಾಡ 2018.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಡ್ಯಾಡಿ ಮತ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 16:0606/07/2018 16:06
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಡ್ಯಾಡಿ ಮತ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1912 KB
ಕಂಇ 06 ಭೂಸ್ವಾಡ 2018.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಕ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 16:0406/07/2018 16:05
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಕ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1878 KB
ಕಂಇ 05 ಭೂಸ್ವಾಡ2018.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 16:0306/07/2018 16:04
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1898 KB
ಕಂಇ 04 ಭೂಸ್ವಾಡ 2018.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳ್ಳಾಡಿ ಹರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ  ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 16:0006/07/2018 16:02
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳ್ಳಾಡಿ ಹರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ  ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1891 KB
ಕಂಇ 03 ಭೂಸ್ವಾಡ 2018.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಡ್ಯಾಡಿ ಮತ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 15:5906/07/2018 16:00
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಡ್ಯಾಡಿ ಮತ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1866 KB
ಕಂಇ 02 ಭೂಸ್ವಾಡ 2018.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 15:5706/07/2018 15:58
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1835 KB
ಕಂಇ 01 ಭೂಸ್ವಾಡ 2018.PDF
  
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 12:1706/07/2018 15:56
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿರಿಯಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಹಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಂ-15(3)ರಡಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
1891 KB
ಕಂಇ 17 ಭೂಸ್ವಾರಾ 2018.PDF
  
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.247, 248 ಮತ್ತು 249 ರಲ್ಲಿನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಬಂಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ   ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಕಲಂ-15(2)(3)ರಡಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 12:1206/07/2018 12:13
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.247, 248 ಮತ್ತು 249 ರಲ್ಲಿನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಬಂಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ   ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಕಲಂ-15(2)(3)ರಡಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
1859 KB
ಕಂಇ 16 ಭೂಸ್ವಾರಾ 2018.PDF
  
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187/2 ರಲ್ಲಿನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಯೋಜನೆಯ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ನಂ.1ರ ಮೈನರ್-1ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಕಲಂ-15(2)(3)ರಡಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 12:1106/07/2018 12:11
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.187/2 ರಲ್ಲಿನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಯೋಜನೆಯ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ನಂ.1ರ ಮೈನರ್-1ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಕಲಂ-15(2)(3)ರಡಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
1810 KB
ಕಂಇ 05 ಭೂಸ್ವಾರಾ 2018.PDF
  
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.72/ಅ2 ಮತ್ತಿರೆಗಳಲ್ಲಿನ 09-29 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆ ಕಲಂ-15(2)(3)ರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.06/07/2018 12:0406/07/2018 12:10
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.72/ಅ2 ಮತ್ತಿರೆಗಳಲ್ಲಿನ 09-29 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆ ಕಲಂ-15(2)(3)ರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
1876 KB
ಕಂಇ 67 ಭೂಸ್ವಾಗು 2016.PDF
  
ಅಧಿಸೂಚನೆ05/07/2018 12:5305/07/2018 12:54
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟಜೇವರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಚಿಂಚನಸೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಜ್ಡ್-ಕಂ-ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
1756 KB
1 - 30Next

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

my widget for counting
Visitors Total

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ :ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top