ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ಜಾಲ

GOK > kandaya > ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು
Last modified at 08/02/2018 13:17 by kandaya

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
  
  
Description
  
RTI 4 (1) A from 01-05-2020 to 01-05-2020.pdf
  
22/01/2021 17:1322/01/2021 17:13
954 KB
RTI 4 (1) A 01-05-2020 to 31-31-2020.pdf
  
22/01/2021 17:1322/01/2021 17:13
3581 KB
ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಅಧಿಸೂಚನೆ 4(1)(ಬಿ) - 2020.pdf
  
22/01/2021 10:1922/01/2021 10:19
3213 KB
ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಅಧಿಸೂಚನೆ 4(1)(ಬಿ) - 2019.pdf
  
22/01/2021 10:1922/01/2021 10:19
2490 KB
2020 ನೇ ಸಾಲಿನ 4 (1) ಎ ಕಡತಗಳು ʼಡಿʼ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.pdf
  
22/01/2021 10:1922/01/2021 10:19
1066 KB
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ 4 (1) ಎ ಕಡತಗಳು ʼಡಿʼ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.pdf
  
22/01/2021 10:1922/01/2021 10:19
2562 KB
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 4 (1) ಎ ಕಡತಗಳು ʼಡಿʼ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.pdf
  
22/01/2021 10:1922/01/2021 10:19
4597 KB
2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ 4 (1) ಎ ಕಡತಗಳು ʼಡಿʼ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.pdf
  
22/01/2021 10:1922/01/2021 10:19
2264 KB
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ 4 (1) ಎ ಕಡತಗಳು ʼಡಿʼ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.pdf
  
22/01/2021 10:1922/01/2021 10:19
3088 KB
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ 4 (1) ಎ ಕಡತಗಳು ʼಡಿʼ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.pdf
  
22/01/2021 10:1922/01/2021 10:19
2930 KB
2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ 4 (1) ಎ ಕಡತಗಳು ʼಡಿʼ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.pdf
  
22/01/2021 10:1922/01/2021 10:19
3423 KB
2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ 4 (1) ಎ ಕಡತಗಳು ʼಡಿʼ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.pdf
  
22/01/2021 10:1922/01/2021 10:19
3036 KB
2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ 4 (1) ಎ ಕಡತಗಳು ʼಡಿʼ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.pdf
  
22/01/2021 10:1822/01/2021 10:18
2857 KB
2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ 4 (1) ಎ ಕಡತಗಳು ʼಡಿʼ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.pdf
  
22/01/2021 10:1822/01/2021 10:18
2857 KB
2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ 4 (1) ಎ ಕಡತಗಳು ʼಡಿʼ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.pdf
  
22/01/2021 10:1822/01/2021 10:18
3099 KB
2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ 4 (1) ಎ ಕಡತಗಳು ʼಡಿʼ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.pdf
  
22/01/2021 10:1822/01/2021 10:18
2820 KB
2008-2009 ನೇ ಸಾಲಿನ 4 (1) ಎ ಕಡತಗಳು ʼಡಿʼ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.pdf
  
22/01/2021 10:1822/01/2021 10:18
2909 KB
2006-2020 ನೇ ಸಾಲಿನ 4 (1) ಎ ಕಡತಗಳು ʼಇʼ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.pdf
  
22/01/2021 10:1822/01/2021 10:18
221 KB
2007-08 ನೇ ಸಾಲಿನ 4 (1) ಎ ಕಡತಗಳು ʼಡಿʼ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.pdf
  
22/01/2021 10:1822/01/2021 10:18
2732 KB
2006-07 ನೇ ಸಾಲಿನ 4 (1) ಎ ಕಡತಗಳು ʼಡಿʼ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.pdf
  
22/01/2021 10:1822/01/2021 10:18
3119 KB
4(1) a c files 1april2015 to 31march2016 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಸಿ' ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ.pdf
  
22/01/2021 10:1422/01/2021 10:14
3109 KB
4(1) A 2006-2021 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಎ' ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ.pdf
  
22/01/2021 10:1422/01/2021 10:14
581 KB
4(1) ಎ 2006- 2010 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಸಿ' ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ 2006to2010.pdf
  
22/01/2021 10:1422/01/2021 10:14
6527 KB
4(1) ಎ 01-04-2010 ರಿಂದ 31-03-2014 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಸಿ' ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ 2006to2010.pdf
  
22/01/2021 10:1422/01/2021 10:14
8321 KB
4(1) ಎ  2006-2021 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಬಿ' ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ.pdf
  
22/01/2021 10:1422/01/2021 10:14
1628 KB
4(1) ಎ  01 april 2014 to 31march 2015 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಸಿ' ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ.pdf
  
22/01/2021 10:1422/01/2021 10:14
3344 KB
ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಅಧಿಸೂಚನೆ 26(3)(ಬಿ) - 2017.pdf
  
ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಅಧಿಸೂಚನೆ  26(3)(ಬಿ) - 201708/02/2018 13:0608/02/2018 13:17
ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಅಧಿಸೂಚನೆ  26(3)(ಬಿ) - 2017
589 KB
ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಅಧಿಸೂಚನೆ 4(1)(ಬಿ) - 2017.pdf
  
ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಅಧಿಸೂಚನೆ  4(1)(ಬಿ) - 201708/02/2018 13:1508/02/2018 13:15
ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಅಧಿಸೂಚನೆ  4(1)(ಬಿ) - 2017
9007 KB
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಎ' ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ.xls
  
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಎ' ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ10/05/2017 10:5010/05/2017 10:50
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಎ' ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ
51 KB
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಬಿ' ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ.xls
  
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಬಿ' ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ10/05/2017 10:4910/05/2017 10:50
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಬಿ' ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ
181 KB
1 - 30Next

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

my widget for counting
Visitors Total

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ :ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top