​ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

         ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ​

                                            ಹೆಸರು

        ದೂರವಾಣಿ


1

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಅಶೋಕ


 

 

ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560001.

  
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ: 5ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೆ ಗೇಟ್, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -560001.
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ


                             ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ

                 ದೂರವಾಣಿ

1

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಸಾದ್  ಭಾ.ಆ.ಸೇ,

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 506, 5ನೇ ಮಹಡಿ

3ನೇ ಗೇಟ್, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -560001.

+91-80-22252731/ 22032492/95 

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: +91-80-22256384

2

 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್​ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ)

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 627, 6ನೇ ಮಹಡಿ

1ನೇ ಗೇಟ್, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -560001.

+91-80-22032582, 22353980 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: +91-80-22354321, 22356452

3

​ಶ್ರೀ ಕೆ. ಉಮಾಪತಿ 

 ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ) 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 501, 5ನೇ ಮಹಡಿ

2ನೇ ಗೇಟ್, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -560001.

+91-80-22032426

4

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಏಕೇಶ್ ಬಾಬು​

ಅಧೀನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ)

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 531, 5ನೇ ಮಹಡಿ

2ನೇ ಗೇಟ್, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -560001.

+91-80-22032004     

5

ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪ, ಪಿ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ)

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 531, 5ನೇ ಮಹಡಿ

2ನೇ ಗೇಟ್, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -560001.

+91-80- 22032149
ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಕಛೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

                                     ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ

                 ದೂರವಾಣಿ

1

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ.ಮೋಹನ್ ರಾಜ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ನೋಂದಣಿ ಉಪ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರು

ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ

8ನೇಮಹಡಿ, ಕಂದಾಯ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 009

+91-80-22220672, 

2

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಎನ್.ವಿಮಲ

ನೋಂದಣಿ ಉಪ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು (ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು)

ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ

8ನೇಮಹಡಿ, ಕಂದಾಯ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 009

+91-80-2222 0923

3

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀಧರ್

ನೋಂದಣಿ ಉಪ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು (ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಮೆಂಟ್)

ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ

8ನೇಮಹಡಿ, ಕಂದಾಯ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 009

+91-80-2222 0917

4

ಶ್ರೀ ಈ.ಪಿ.ಮಧುಸೂಧನ

ನೋಂದಣಿ ಉಪ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು (ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್)

ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ

8ನೇಮಹಡಿ, ಕಂದಾಯ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 009


+91-80-2222 0910

5

ಶ್ರೀ ಜೆ.ವಿ.ಯಶೋಧರ

ನೋಂದಣಿ ಉಪ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು (ಸಿ.ವಿ.ಸಿ.)

ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ

8ನೇಮಹಡಿ, ಕಂದಾಯ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 009

 

+91-80-2222 0931

6


ಸಹಾಯಕ ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು (ಆಡಿಟ್)

ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ

8ನೇಮಹಡಿ, ಕಂದಾಯ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 009

+91-80-2295 9320

7

ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ನೂರ್ ಪಾಷ, ಎಸ್.

ಸಹಾಯಕ ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು (ಗಣಕೀಕರಣ)

ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ

8ನೇಮಹಡಿ, ಕಂದಾಯ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 009

+91-80-2222 0436​  

8

ಶ್ರೀ ಈ.ಪಿ.ಮಧುಸೂಧನ

ಸಹಾಯಕ ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು (ಆಡಳಿತ)

ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ

8ನೇಮಹಡಿ, ಕಂದಾಯ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 009

+91-80-2222 0374

9


ಸಲಹೆಗಾರರು (ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್)

ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ

8ನೇಮಹಡಿ, ಕಂದಾಯ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 009

+91-080- 2222 0992

10

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀಧರ್

ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ

ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ

8ನೇಮಹಡಿ, ಕಂದಾಯ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 009

+91-080-2222 0579

11


 ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ ಸಹಾಯಕರು (ಆಡಳಿತ)

ನೋಂದಣಿ ಮಹಾಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ

8ನೇಮಹಡಿ, ಕಂದಾಯ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 009

+91-080-2222 0918

                                    ಜಿಲ್ಲಾನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನೋಂಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ
                        (ADDRESS AND THE TELEPHONE NUMBERS OF THE DISTRICT REGISTRARS AND SUB REGISTRARS)​