​ಪರಿಚಯ

 

ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಸ್ವಗಳಿಸುವ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.9041.80 ಕೋಟಿರಾಜಸ್ವ ಗಳಿಸಿದ್ದು, 19.34 ಲಕ್ಷ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡು, ಇಲಾಖೆಯ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 1662 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

 1. ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ನೋಂದಣಿ
 2. ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ, ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸಿ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಗಳ ನೋಂದಣಿ
 3. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೋಂದಣಿ
 4. ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕದ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹಣೆ
 5. ಉಪಯೋಗಿಸದ, ಹಾಳಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಮರುಪಾವತಿ
 6. ಮರಣ ಶಾಸನಗಳ ಠೇವಣಿ
 7. ಶಾಶ್ವತ ದಾಖಲೆಗಳಾದ ನೋಂದಣಿ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳು, ವಿವಾಹಗಳು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಅನುಸೂಚಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
 8. ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಜೆ-ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.

ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

 1. ಋಣಭಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು.
 2. ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು.
 3. ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು.
 4. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಫೈಲು ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ದಾಖಲೆಗಳ ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು.