​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ​

​ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 

  01ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ  ಯೋಜನೆ 2017-18            ​​​​​​ 
​​ ​02ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ  ಯೋಜನೆ 2016-17 ​​​​​​                       Part - 1   ​​ ebook  Part-1 ​​
                                                                                                                  Part  - 2 ​ ​  ebook  Part-2 
                                                                                                                  Part  - 3    
 03ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ  ಯೋಜನೆ 2015-16 ​​​​​​       
 04  ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ  ಯೋಜನೆ 2014-15 ​​​​​​      
 05
​​  ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ  ಯೋಜನೆ2013-14​​​        
​  06  ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ ​ ಯೋಜನೆ 2012-13​ ​​       
07
 ​ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ ​ ಯೋಜನೆ​  2011-12​​          
​ 08​ ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ ​ ಯೋಜನೆ​  201​0-11​​​​           
​  09
​ ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ ​ ಯೋಜನೆ​  2​009-10​​​            
​  10ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ ​ ಯೋಜನೆ​   2008-09​​            
 ​ 11
​ ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ ​ ಯೋಜನೆ​   2007-08​​​