​​ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮ


   

 ನಿಗಮವು ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ​                                      

 ನಿಗಮದ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯಾದ  ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಯ  ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್  


ನಿಗಮ​ದ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ವಿವರಗ​​ಳು