​​​ಆಯವ್ಯಯ​​​​​​

   ರ್ನಾಟಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ​ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ  ಆಯವ್ಯಯ 201​​5-16​​

​    ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ದ  ಆಯವ್ಯಯ   2014-15​​​

     ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ದ  ಆಯವ್ಯಯ   2013-14​,  2012-13,  ​2011-12, 2010-11​

​​