​​​​​​​​​​​​​​ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

     

 

 1 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ​ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2011 ರ ಆಧಾರ​
 2  ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಪಂಗಡಗಳ​ ಜ​ನಸಂಖ್ಯೆ 2001 ರ ಆಧಾರ
 3. ಜಿಲ್ಲಾವಾ​ರು  ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಉಪ ಪಂಗಡಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರ​​.
 4. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಉಪ ಪಂಗಡಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ  2001 ಮತ್ತು 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರ​​
 5. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪರಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಉ​ ಪಂಗಡವಾರು ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ​ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ 2001ರ  ಆಧಾರ
 6. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪರಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಕೆಲಸಗಾ​ರರ​​ ​ಸಂಖ್ಯೆ ​ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ 201​1ರ  ಆಧಾರ  
 7. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ  ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ​ಪರಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ  %​ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಕೆಲಸಗಾರರ​​​ ​ಸಂಖ್ಯೆ ​ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ 201​1ರ  ಆಧಾರ  
 8. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು​ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2011 ಜನಗಣತಿ ಆಧಾರ 

 9. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನಕ್ಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು  
​     (ಆರಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ  ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ನಕ್ಷೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ)               

 10. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನಕ್ಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು  ಜನಸಂಖ್ಯೆ,
      ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಾಕ್ಷರತೆ ,ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುವುದು                                                   
      (ಆರಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ  ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಹಿತಿ  ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.)
    ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ  ರಾಜ್ಯವಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡಗಳ ಆದೇಶದ ಅಥವಾ ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ​​        
ವಿವರಣೆಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು​​ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಅಥವಾ ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ
ರಾಜ್ಯವಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಜಾತಿಯ ಆದೇಶ The Constitution(Schedule Tribes Order) 1950 Gazette Notification​ 6-2-1950       
ರಾಜ್ಯವಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಜಾತಿಯ ಆದೇಶThe constitution (scheduled tribes) (parts c states) order, 195120-9-1951      
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು)The scheduled castes and scheduled Tribes orders (amendment) act, 1956  Act no 63 of 195625-09-1956     
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು)​The scheduled castes and scheduled tribes lists (modi fication) order, 1956
29-10-1956      
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು)The scheduled castes and scheduled tribes lists (modification) order, 1956  Correction of castes28-01-1957       
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಸೇರಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು)The scheduled castes and scheduled tribesOrders (amendment) act, 1976  no· 108 of 197620-09-1976       
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು)The scheduled castes and scheduled tribes lists (modlfication) ORDER, 1956  Correction of castes03-02-1977       

20-09-1976

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು)The scheduled castes and scheduled tribes Orders (amendment) act, 1976  no· 108 of 1976 Comes into force from 20th july 1977.27-07-1977      
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ  ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು, ಸೇರಿಸುವಿಕೆ)​The constitution(schedule tribes order) second amendment act 1951 gazette notification no· 39 of 1991​17-09-1991       
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ  ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಸೇರಿಸುವಿಕೆ ) 2002The constitution (scheduled castes and scheduled Tribes) orders (amendment) act, 2002 No. 32 of 2002 3rd june, 200204-06-2002       
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ  ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು, ಸೇರಿಸುವಿಕೆ ) 2002The scheduled castes and scheduled tribes orders amendment act, 2002 No. 10 of 2003 7th January, 200308-01-2003       
​ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ  ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು, ಸೇರಿಸುವಿಕೆ ) 2012​​The constitution (scheduled tribes) order (amendment) act, 2012 No. 24 of 2012  31st May. 201231-05-2012​​​