​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇಶಗಳು ​


ವಿಷಯಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆದಿನಾಂಕ (ಆದೇಶವನ್ನು ಓದಲು ದಿನಾಂಕದ ಮೇಲೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)
Govt orders

ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ


ಎಸ್ qಬ್ಲ್ಯು/ಎಎಡಿ/92

p1, p2p3
30-06-1992
ಭೂ ಒಡೆತನ   ಯೋಜನೆ   ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಆದೇಶ ಆರ್‍ಡಿ 47 ಇಎಸ್‍ಆರ್ 91  01-01-1994
ಭೂ ಒಡೆತನ   ಯೋಜನೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಎರಡು ಎಕರ ಖುಷ್ಕಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕರೆ ತರಿ   ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ವನ್ನು ,ರೂ 20000/- ದಿಂದ ರೂ 30000/- ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರ         ಸಕಇ 37 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 95     16-06-1997
ಭೂ   ಒಡೆತನ   ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ 30000/- ದಿಂದ ರೂ 50000/- ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರ        ಸಕಇ 37 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 95    20-11-1997
ಭೂ ಒಡೆತನ   ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ ಕಪಜಾಪನಿ / ಭೂಒಯೋ 154/1998-99 25-06-1998
ಭೂ ಒಡೆತನ   ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ಕಪಜಾಪಪನಿ / ಭೂಒಯೋ / ಸು / ಮುಕ /99-2000 10-05-1999
ಭೂ   ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ 50000/- ದಿಂದ ರೂ 60000/- ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರ        ಸಕಇ 168 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2000 04-08-2000
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿಗಮದ ಸೃಜನೆಯ ಆದೇಶ
ಸಕಇ 65 ಎಸಡಿಸಿ 04 27-05-2006
ಭೂ   ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯ ನೊಂದಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಲೆಯ ನಿಗದಿಯ    ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ      ಸಕಇ  42  ಎಸ್ ‍ ಡಿಸಿ  04 ( ಭಾ ) 06-06-2006

ಕಿರುಸಾಲ ( MCF) ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ತರುವ ಆದೇಶ   ಸಕಇ   96 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 96 14-05-2007 
ಭೂ ಒಡೆತನ  ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಸೂಚಿತ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಧಿಕಾರದ ವಿಚಾರ         ಸಕಇ 80 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 07    21-08-2007
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು   ಆರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಆದೇಶ ಸಕಇ 221 ಬಿಸಿಎ 2008  02-01-2009
ಕಿರು ಸಾಲ ( MCF) ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ತ ರೂ 5000/- ದಿಂದ ರೂ 10000/- ಏರಿಸುವ ಆದೇಶ   ಸಕಇ   48 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2011 04-05-2011 
ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಜಮೀನು 2.00 ಎಕರೆ ಹೋಂದಿರ ಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಭಂದ ಸಡಿಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ                            ಸಕಇ 168  ಬಿಎಂ.ಎಸ್ 2010                25-07-2011
ಭೂ ಒಡೆತನ  ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ 3.00 ಲಕ್ಷ   ದಿಂದ ರೂ 5.00 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರ ಸಕಇ 79  ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2012 13-06-2012
ಭೂ   ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯ ನೊಂದಾಯಿತ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರ ಸಕಇ 173  ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2012  30-01-2013
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಹೆಸರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವೆಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದ   ಆದೇಶ ಸಕಇ 36 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2013  08-03-2013 
ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ    ಸಕಇ 78 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2012 18-05-2013
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ z ಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಸಕಇ 243 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2013  23-05-2013 
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ   ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೊಳವೆಭಾವಿ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಸಕಇ 88 ಬಿಸಿಎ 2013 17-06-2013 
ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ   ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ಸಕಇ 58 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2013   27-08-2013
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ   ಕಿರುಸಾಲ , ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಸಕಇ 88 ಬಿಸಿಎ 2013 04-09-2013 
ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯ ಸಾಲದ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಿಂತುರುಗಿಸುವ ಆದೇಶ   ಸಕಇ   78 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2012 

26-12-2013 

ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಇ 174 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2013 31-12-2013
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿಗಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮುಖೇನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ           ಸಕಇ 17 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2014             03-03-2014
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಡಕರ್ ನಿಗಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಕಇ 135 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2014                07-06-2014
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿಗಮದ ಸಂಭಧಿಸಿದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ                ಸಕಇ 91 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2014 20-06-2014
ತೆರೆದ/ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬಿದ್ದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು            ಗ್ರಾಅಪ 142 ಗ್ರಾನೀಸ ( 4)2014                06-08-2014
ಭೂ ಒಡೆತನ  ಯೋಜನೆ   ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ , ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಕೊಳವೆಭಾವಿ ಕೊರೆಸಿಕೊಡಲು ಆದೇಶ            

ಸಕಇ 07 ಎಸ್ ‍ ಡಿಸಿ 2015 27-01-2015
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮು 0 ದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಇ 118 ಸಮನ್ವಯ 2015       19-05-2015
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಸಮಿತಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಆದೇಶ ಸಕಇ 162 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2015                09-09-2015
ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ , ಭೂಮಿ ಖರೀಧಿಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 5,00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ         ಸಕಇ 177 ಎಸ.ಡಿ.ಸಿ 2015                 01-10-2015
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿಗಮದ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಆದೇಶ ಸಕಇ 373 ಎಸ.ಡಿ.ಸಿ 2015                08-10-2015
ಭೂ ಒಡೆತನ  ಯೋಜನೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ಕಿಮೀ ಫಲಾಫೇಕ್ಷಿ ವಾಸಿಸಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಜಾರಿಯ ಆದೇಶ 1/10/2015 ರ ನಂತರ ಬರುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಬಯ ವಾಗುವ ವಿಚಾರ ಕಮವಾಪಪನಿ : ಭೂಒಯೋ :2015-16/3485

09-10-2015

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆಯಲು , ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ , ವಿದ್ಯುತ್   ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು 3 ನೇ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು   ಆದೇಶ ಸಕಾಇ 219 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2015  20-10-2015
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡ್ಲಿ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ನೀರಾವರಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲದಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾಇ 393 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2015   06-01-2016
ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ   ವಿವೇಚನಾ ಕೋಟಾದ ವಿಚಾರ ಸಕಇ 224 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2015 12-01-2016
ಭೂ ಒಡತನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ   ಮಾರ್ಗಸೂಚಿದರ ( Guidance Value)    ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ   ವಿಷಯ ಸಕಾಇ 107  ಎಸ.ಡಿ.ಸಿ  2016 28-05-2016
ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯ ನೊಂದಾಯಿತ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರ ಕವಾಮ ¥ ಪನಿ / ಭೂಒಯೋ / ಸಿಆರ್ /2016-17  

30-05-2016

ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶ

  ಸ P ಇ 114 ಎಸ್ ‍ ಡಿಸಿ 2016  
  ಸಕಇ 151 ಎಸ್ ‍ ಡಿಸಿ 2016  
   ಸಕಇ 156 ಎಸ್ ‍ ಡಿಸಿ 2016  

7-4-2016
7-6-2016
8-6-2016

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಹಾಯ ಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆದೇಶ

  ಸಕಾಇ 394 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ   2015  

16-03-2015 

16-03-2016

13-07-2016
ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ವಿಚಾರ ಸಕಇ 183 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2016

28-06-2016

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ  ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಮಿತಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸಕಇ 162 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2015(ಭಾ)
04-07-2016
ಮೈಕ್ರೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ಕಿರು ಸಾಲ) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಕಮವಾಪಪಂಅನಿ : ಮೈಕ್ರೊಯೋ :2016-17     28-07-2016
 01-08-2016
  ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿವಾಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಆದೇಶ
ಸಕಇ 179 ಎಸ್ ‍ ಡಿಸಿ 2016   19-09-2016  

ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿವಾಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಆದೇಶ ಸಕಇ 179 ಎಸ್ ‍ ಡಿಸಿ 2016 19-09-2016
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಆದೇಶ    ಸಕಇ 271 ಎಸ್ ‍ ಡಿಸಿ 2016   02-11-2016  

ಸರ್ಕಾರದ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ   ವರ್ಗಾವಣೆ  ಆಧಾರ ಆಧಾರಿತ   ಆದೇಶ   FD 06 CAM 2013 23-11-2016
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹನಿ   ಹಾಗೂ   ತುಂತುರು   ನೀರಾವರಿ   ಮತ್ತು   ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳ   ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ   ನೆರವು ನೀಡುವ   ಬಗ್ಗೆ.

ಸಕಇ  143 ಎಸ್ ‍ ಡಿಸಿ  201720-04-2017

ಭೂ    ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ 10,00,000/- ದಿಂದ ರೂ 15,00,000/- ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರ       ಸಕಇ  148  ಎಸ್ ‍ ಡಿಸಿ  2017   20-04-2017
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ರೂ. 3.00 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ. ಸಕಇ 142 ಎಸ್   ಡಿಸಿ 2017 20-05-2017
ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ   ಮತ್ತು   ಸ್ವಯಂ   ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಲು   ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ   ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 175 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2017 20-05-2017
ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಪಡೆದ ಪರಿಶಿಷ್ಡ ಪಂಗಡಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಇ 145  ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2017 20-05-2017
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ರೂ. 40,000/- ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು/ಎಮ್ಮೆ/ಕುರಿ/ಮೇಕೆ/ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 146 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2017 20-05-2017
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ   ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 148 ಸ್ವೀಮರ 2017 30-06-2018
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನುಕೊರೆಸಲು, ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು, ಅಳವಡಿಕೆ ವಿದ್ಯುದ್ದಿಕರಣ ಮತ್ತು 3ನೇ ತಪಾಸಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.​ಸಕಇ 281 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ  2018
20-07-2018
14-09-2018
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ     ಆಯವ್ಯಯದ ಕಂಡಿಕೆ 78 ರ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಹಾಯಧನ ಮಿತಿ 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ 3.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಇ 358 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 05-09-2018
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ' ಐರಾವತ ' ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 353 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018(2)
ಸೇರ್ಪಡೆ
25-10-2018
05-12-2018
22-02-2019
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ     ಆಯವ್ಯಯದ ಕಂಡಿಕೆ 86 ರ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಮೀನು ಪಡೆದ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 365 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 20-09-2018
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 360  ಪಕವಿ 2018 05-09-2018
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ     ಆಯವ್ಯಯದ ಕಂಡಿಕೆ 174 ರನ್ವಯ   ಅರಣ್ಯಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗ , ಜೇನುಕುರುಬ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶದ   ಇತರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಕಇ 110  ಪಕಯೋ 2018( ಭಾಗ) 26-10-2018
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ   ವರ್ಗದ   ಅಲೆಮಾರಿ/ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ/ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ    ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ . ಸಕಇ 178 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 12-09-2018
ಸೋಲಿಗ , ಜೇನು ಕುರುಬ , ಕಾಡು ಕುರುಬ   ಇರುಳಿಗ ,  ಕೊರಗ ,     ಎರವ , ಹಸಲರು , ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ , ಸಿದ್ದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಮಗ್ರ    ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ 300.00 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 132 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 05-11-2018
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ   ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ   ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ   ಭೂ   ಒಡೆತನ   ಯೋಜನೆಯಡಿ   ಹಾಲಿ   ಇರುವ   ಘಟಕ   ವೆಚ್ಚವನ್ನು   ರೂ.  15.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ   ರೂ. 20.00  ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ   ಹೆಚ್ಚಳ   ಮಾಡುವ   ಕುರಿತು. ಸಕಇ 137 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018 12-09-2018
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ     ಆಯವ್ಯಯದ ಕಂಡಿಕೆ 166 ರ   ಘೋಷಣೆಯಂತೆ   ಮಹಿಳಾ   ಮತ್ತು   ಮಕ್ಕಳ    ಅಭಿವೃದ್ದಿ   ಇಲಾಖೆಯಿಂದ   ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ   ಭೂರಹಿತ   ದೇವದಾಸಿಯರ   ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ   ಭೂ   ಖರೀದಿ   ಹಾಗೂ   ಗಂಗಾ   ಕಲ್ಯಾಣ   ಯೋಜನೆಗಳಡಿ   ಆದ್ಯತೆ   ಮೇಲೆ   ಸಾಲ   ಮತ್ತು   ಸಹಾಯಧನವನ್ನು   ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
 ಸಕಇ 181 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018  10-10-2018
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ   ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಸಮೃದ್ದಿ' ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
 ಸಕಇ 353 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018(1)
  ಸಕಇ 353 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018
25-10-2018
04-05-2019
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ     ಆಯವ್ಯಯದ ಕಂಡಿಕೆ 80 ರ   ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 5000 ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೂ.15.00 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾಧಾರಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸಕಇ 421 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 201803-12-2018
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ   ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಅವಲಂಬಿತ     ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸಲು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸಕಇ 158 ಪವಯೋ 201814-08-2018
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆ/ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ಸಕಇ 324 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 2018(1)28-11-2018
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಸಕ್ತ ನವೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‍ಅಪ್ ನೀತಿಯಡಿ ಐಡಿಯಾ2ಪಿಒಸಿ ದಲ್ಲಿ ‘ಉನ್ನತಿ ಯೋಜನೆ’ ಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಕಇ 412 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 201812-02-2019
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಬಧಿಸಿದ ನಿಗಮಗಳಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸಕಇ 301 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 201821-02-2019
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸಕಇ 346 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 201828-05-2019
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನುಕೊರೆಸಲು, ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು, ಅಳವಡಿಕೆ ವಿದ್ಯುದ್ದಿಕರಣ ಮತ್ತು 3ನೇ ತಪಾಸಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.​ಸಕಇ 281 ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ 201818-07-2019​