​​​​​ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿವರ


   ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು​ ಅವಧಿ​​​​​    ​