​​​​​​​ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಗುರಿ​

     

     1)  ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2016-17​  ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ​ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಉದ್ಯಮ ಶ್ರೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ , ಭೂ ಒಡೆತನ , ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ , ವೈಯುಕ್ತಿಕ ನೀರಾವರಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ                           , ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು  ಭೌತಿ​​​​ಕಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ​​​​

   ​​  2) ​ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2015-16​  ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ​ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಉದ್ಯಮ ಶ್ರೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ , ಭೂ ಒಡೆತನ , ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ , ವೈಯುಕ್ತಿಕ ನೀರಾವರಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ                           , ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು  ಭೌತಿ​​​​ಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ​​

    3)  ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2015-16​ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ (ಅನ್ ಟೈಡ್ಹೆಚ್ಚುವರಿ  ಯೋಜನೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ​​​


     ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ​ನಕ್ಷೆ​ ​