​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ದಿನಾಂಕ 16-16-2017 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ  ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ.


​                    ​​          

                           

ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ​​​​

 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಯೋಜನವಾರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ     ​​          ​ 

 2016-17 ನೇ ಸಾಲನ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ  ಆಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

   ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ( ಹೈನುಗಾರಿಕೆ) ಮತ್ತು 

   ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆ (ಐ.ಎಸ್.ಬಿ) ಯೋಜನೆಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳ (ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್)  

    ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕು ವಾರು ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೂಢೀಕೃತ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ    ​​        31ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2016            

                                                                                                                  30ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016​            

                                                                                                                         31ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016          ​​

                                                                                                                         30ನೇ ನವಂಬರ್  2016​              ​

                                                                                                                         25ನೇ ​ಡಿಸಂಬರ್ 2016               

                                                                                                                        31ನೇ ​ ಮಾರ್ಚಿ 2017                 2016-17 ನೇ ಸಾಲನ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ  ಆಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿ​​

   ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ( ಹೈನುಗಾರಿಕೆ) ಮತ್ತು 

   ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆ (ಐ.ಎಸ್.ಬಿ) ಯೋಜನೆಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳ (ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್)  

   ಪ್ರತಿ  ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕು ವಾರು ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ    ​​                    31ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2016  ​​            

                                                                                                   30ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016​          ​​

                                                                                                   31ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016            ​​

                                                                                                                     30ನೇ ನವಂಬರ್  2016​             

                                                                                                                       25ನೇ ಡಿಸಂಬರ್ 2016             ​​            

   ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ( ಹೈನುಗಾರಿಕೆ) ಮತ್ತು 

   ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆ (ಐ.ಎಸ್.ಬಿ),ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ​ ಪ್ರಗತಿ 

   2015-16 ಸಾಲಿನದು ,  2012-13,2013-14, 2014-15 ಸಾಲುಗಳದ್ದು  ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟು​ ​                      ​    

          ​

              2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ​ ನಿ​ಗಮದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ​ ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ​ ​


          ಮಾರ್ಚಿ 2017         ​​​

         ಫೆಬ್ರವರಿ 2017   ​​     

          ಜನವರಿ 2017   ​​       

           ಡಿಸಂಬರ್ 2016  ​     

           ನವಂಬರ್​ 2016        

           ​ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016​       

           ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016         ​​​​

           ಆಗಸ್ಟ್ 2016        ​        

    


    

   2015-16​ ನೇ ಸಾಲಿನ​ ನಿ​ಗಮದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ​ ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ​ ​​


        ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015         

       ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015​ ​         ​​

       ನವಂಬರ್ 2015 ​            ​​

       ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ​​             

        ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015​​​​​​              

         ಜನವರಿ 2016   ​                  

​        ಫೆಬ್ರವರಿ 2016​    ​                   ​​

           ಮಾರ್ಚಿ 2016     ​                  

​                                  ​​  

​​