ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ​

  • ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ.1,00,000/- ಒಳಗಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
  •  ನಿಗಮದಿಂದ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ.50 ಭಾಗ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಟ ರೂ. 35,000/-ಗಳು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಉಳಿದ ಭಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆ
  • ​​ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ 2 ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಮಿಶ್ರತಳಿ ಹಸು ಅಥವಾ ಸುಧಾರಿತ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಹಬಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
  •   ನಿಗಮದಿಂದ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ.50 ಭಾಗ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಟ ರೂ. 50,000/-ಗಳು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಉಳಿದ ಭಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.​


ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಇರಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ​​​​​​​​​​​​​​​​