​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ​​​
  2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಧನೆ      ​​

  2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಧನೆ ​​   ​   

  2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಧನೆ ​​      

   2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಧನೆ       

  2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಧನೆ        ​​

  2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಧನೆ        

  2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಧನೆ         

  2008-09 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಧನೆ​         

  2007-08 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಧನೆ          ​


​ ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಾರು ​ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಗುರಿ, ಸಾಧನೆ, ಬಾಕಿ 

 2012-13, 2013-14,2014-15 ​​ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವರಗಳು                                                                                        ​ 

 ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರು ​ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಗುರಿ, ಸಾಧನೆ, ಬಾಕಿ 

 2012-13, 2013-14,2014-15 ​​ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವರಗಳು ​​                                                                                          

ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರು ​ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಗುರಿ, ಸಾಧನೆ, ಬಾಕಿ  

  2012-13, 2013-14,2014-15 ​​ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವರಗಳು ​                                                                                          

ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರು ​ವಿದ್ಯುದ್ಧೀಕರಣ  2012-13, 2013-14,2014-15​​ ​​ನೇ ಸಾಲಿನ   ಬಾಕಿ ವಿವರಗಳು ​​        

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿ ನಲ್ಲಿ  ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಸಮಿತಿ ನಡೆಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 

ವಿಧಾನ ಸಭೆಗಳ ಗೋಷ್ವಾರೆ ​ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿವರಣೆ​​                                                                                             

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಪ್‍ಸೆಟ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಗೋಷ್ವಾರೆ                                                                           ​​ ​​

                                                                               ​                                                                                       ​​​​​    ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ(SEP)  ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತಾ(ISB) ಯೋಜನೆಗಳ  2015-16 ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಾಧನೆ 

   ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ(SEP)  ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತಾ(ISB) ಯೋಜನೆಗಳ  2014-15 ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಾಧನೆ 

   ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ(SEP)  ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತಾ(ISB) ಯೋಜನೆಗಳ 2013-14 ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಾಧನೆ ​  

  ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ(SEP)  ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತಾ(ISB) ಯೋಜನೆಗಳ 2012-13  ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಾಧನೆ   
  ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ(SEP)  ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತಾ(ISB) ಯೋಜನೆಗಳ 2011-12 ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಾಧನೆ   
  ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ(SEP)  ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತಾ(ISB) ಯೋಜನೆಗಳ 2010-11​ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಾಧನೆ     
  ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ(SEP)  ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತಾ(ISB) ಯೋಜನೆಗಳ 2009-10​  ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಾಧನೆ ​    
 ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ(SEP)  ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತಾ(ISB) ಯೋಜನೆಗಳ  2008-09 ​ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಾಧನೆ​​     ​​

​​
​​