Achievements

Last modified at 01/12/2018 11:17 by System Account

​​


ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂದ ದಾರಿ   • 1942 ರಲ್ಲಿ, 4 ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಠಾಣೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಗಳು  ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು.
  • ಹಾಲಿ( 20 ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2016 ರವರೆಗೆ)196 ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಠಾಣೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.