​ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬರುವ ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯು ಕೆಳಕಂಡ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

 1. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ
 2. ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು
 3. ಅಭಿಪ್ರಾಯ
 4. ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ವಿವಾದದ ಕೋಶ

  ವೃಂದ ಬಲ:

 1. ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು;-
 2. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು - 1
 3. ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಅಭಿಪ್ರಾಯ) - 1
 4. ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ವಿಭಾಗ) – 3
 5. ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾವೇರಿ ನೀರು ವಿವಾದದ ಕೋಶ) – 1
 6. ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) – 1
 7. ವಾದೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ – 1
 8. ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾವೇರಿ ನೀರು ವಿವಾದ ಕೋಶ – 1
 9. ಅಪರ ವಾದೇಕ್ಷಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು – 2
 10. ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಅಭಿಪ್ರಾಯ) - 4
 11. ಸಹಾಯಕ ವಾದೇಕ್ಷಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು – 2
 12. ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಆಡಳಿತ) – 2
 13. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು – 9

 

ಇಲಾಖೆಯ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಒಬ್ಬ ಅಪರ ವಾದೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ), ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಆಡಳಿತ-1), ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ-2) ಮತ್ತು ಒಂಭತ್ತು ಜನ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದವರಿರುತ್ತಾರೆ